Fjalori i Fizikës S - SH

Fjalori i Fizikës S - SHSASI
Numri i sendeve, i dukurive a i qenieve të
bashkuara në një grumbull ose i anëve e i vetive të tyre,
kur numërohen a kur u matet pesha, vëllimi, masa etj.;
vetia e diçkaje që numërohet, matet, peshohet etj.

SIPËRVENDOSJE
Prania e disa forcave të ndryshme fizike të
ndërthurura në një pikë të vetme të hapësirës.
Sipërvendosja e shumë fushave magnetike.
Sipërvendosja e gjendjeve të baraspeshës.
Sipërvendosje e lëvizjeve të vogla.

SPECIFIK
Që ka të bëjë me njësitë e matjes së trupave e
të dukurive duke i krahasuar me diçka që merret si e
qëndrueshme.
Nxehtësia specifike. sasia e nxehtësisë që duhet
për të ngritur një gradë një gram të një lënde

SPEKTËR
1. Brez me ngjyrat e ylberit që përftohet nga kalimi i
rrezeve të dritës nëpër një prizëm ose nëpër një lëndë
tjetër e cila i thyen rrezet. Spektër i vazhdueshëm.
Spektri i dritës. Spektri shtatëngjyrësh. Spektri diellor.
2. Brez me vija e me rripa me ngjyra të ndryshme
karakteristike, që përftohet nga rrezatimi i një trupi ose i
një lënde të nxehur tepër dhe që përdoret për të
përcaktuar përbërjen kimike të trupave. Spektri i bakrit (i hidrogjenit).
3. Shkallëzimi i vlerave që mund të marrë një
madhësi e caktuar. Spektri i lëkundjeve. Spektri i
tingullit. Spektri magnetik mënyra e shpërndarjes së
vijave të forcës në një fushë magnetike.

STATIK
Që ka të bëjë me statikën; që lidhet me statikën, i
statikës. Problem statik.

STATIKË
Degë e mekanikës që merret me studimin e gjendjes së
trupave në baraspeshë dhe me ndryshimet nën
veprimin e forcave që nuk sjellin lëvizje. Statika e
trupave të ngurtë (e lëngjeve, e gazeve).

STUHI
Stuhi magnetike. trazim i papritur i fushës magnetike të Tokës që
shkakton lëvizje të parregullta të gjilpërës magnetike dhe çrregullime
në radiondërlidhje.

SHKËLQIM
Madhësi që karakterizon rrezatimin e një burimi
drite në një drejtim të caktuar.

SHMANGIE
Largimi i gjilpërës magnetike të busullës nga
meridiani magnetik për shkak të tërheqjes që ushtron
një vendburim hekuri; këndi që formohet midis drejtimit
të gjilpërës magnetike dhe meridianit (gjeografik) për
shkak të mospërputhjes së poleve gjeografike me polet
magnetike. Shmangie magnetike.

SHPEJTËSI
Raporti ndërmjet një largësie dhe kohës që duhet
për ta përshkuar atë me lëvizje të njëtrajtshme.
Shpejtësia mesatare. Shpejtësia fillestare. Shpejtësia e
parë e dytë dhe e tretë kozmike shpejtësia e
barabartë përkatësisht me 7,9, me 11,2 dhe me 16,7
kilometra në sekondë. Shpejtësia e dritës (e zërit, e
tingullit). Shpejtësia e predhës (e raketës). Shpejtësia
e përhapjes së valës. Shpejtësia e elektroneve. Mat (gjej) shpejtësinë.

SHPËRHAPJE
1. Depërtimi i dyanshëm i molekulave a i atomeve të një
trupi midis molekulave a atomeve të një trupi tjetër, me
të cilin është në kontakt. Shpërhapja e lëngjeve (e
gazeve). Koeficienti i shpërhapjes.
2. Përhapja e rrezeve të dritës, që kalojnë nëpër një
trup të tejdukshëm ose që bien në një sipërfaqe
jopasqyruese, në të gjitha drejtimet.

SHPËRNDARJE
Zbërthimi i një rrezeje drite të bardhë në rreze me
ngjyra të ndryshme, duke kaluar nëpër një prizëm qelqi.
Shpërndarja e dritës.

SHPOLARIZOHET
Dobësohet ose zhduket polarizimi i një tufë rrezesh drite

SHTYLLË
Lëndë e lëngët a e gaztë që lëviz lart e poshtë në
një gyp të vendosur pingul. Shtylla e zhivës (e termometrit). Shtyllë uji.

Fjalori i Fizikës S - SH

No comments:

Post a Comment